První setkání se sexem/First meeting with sex

CZECH(ENGLISH BELOW)


Než začnu vyprávět měl bych se Vám trochu představit, prozatím své jméno nechám v anonymitě. Je mi dvacet let, jsem zadaný a mé neutichající touhy po sexu se musí v mém životě promítnout. Rozhodl jsem se, že se podělím s Vámi čtenářkami, protože si myslím, že mé vzrušení ve Vás může vyvolat jaký si pocit osvobození, že takový tu existují a mohou se skrývat v lidech, do kterých byste to nikdy neřekly.


Myslím, že stačí představování, měli bychom jít na věc...


Úvod:  Rané dětství

Ano, správně! Začalo to již v raném dětství. Naši se rozvedli a byli jsme přiděleni do péče matky, která si našla přítele a šli jsme bydlet. Již první stěhovací den jsem si všiml krásné malé blondýnky na schodech, která se na mě usmívala jako sluníčko na nebi a já si říkal, že se přeci jenom ten rozvod vyplatí. Dívka byla přibližně ve stejném věku a já byl natěšený, že konečně budu mít nějakou tu "lásku". Tato "láska" vydržela asi následujících 30 vteřin, protože v tom momentu na ni mamka křičí: "Poběž zlato už musíme jet domů". To to pěkně začíná, řekl jsem si. Zabydleli jsme se a když uběhlo pár dní a nocí, mamka se seznámila s rodinami okolo. Abych Vás nasměroval správně, byl to celkem pěkně velký byt v činžovním domě a jednoho krásného dne mě mamka vzala na návštěvu k sousedům. Bydlely tam dvě dívky, jedné bylo okolo 15-cti a druhé okolo 10-ti, takže přibližně co mě. Jedna blondýna a druhá černovláska, ani nikterak mě to nevzrušovalo, až do chvíle co se potom stalo........
Byla noc a i moje matka byla jen člověk, sousedka ji přemluvila, aby šly na párty. Takže nás jako parchanty musely spojit, za 1. aby jsme se nebáli a za 2. aby jsme se nenudili.... A je to tady! 
Naše matky odešly do klubu, šly se bavit a my jsme začali zlehka. Nejdříve jsme si řekli, že budeme hrát na babu, po 15-cti  minutách jsme všichni usoudili, že to je pěkně hloupá hra a z nějakého zvláštního důvodu jsme začali hrát takovou hru po dvojicích, kdo vydrží nejdéle v koupelně po tmě. Koupelny byly uprostřed domu, takže žádné okno a ani kousek slunečního svitu. Jediné co, tak klíčovou dírkou šlo vidět světlo, aby to bylo opravdu strašidelné. A jak si někdo může myslet, že moc světla neprojde, ujišťuji Vás, že projde natolik, aby jste viděli celou místnost. Tak jsme tu klíčovou dírku zalepili lepičkami a šlo se na věc.
Sedl jsem si na hromadu špinavého prádla, které bylo v koši, připadalo mi to pohodlnější a z nějakého důvodu i bezpečnější. Po první minutě ve tmě přišla ke mně osoba, jmenovala se Kristýna (Kikina), sedla si na prádlo vedle mě a přiklonila se ke mně. Šeptá mi do ucha: „Bojíš se?“, bleskurychle odpovídám: „Jasně že ne a ty?“. Přiklonila se ke mně tak blízko, že jsem začal cítit její dech, vzala mi ruku a pomaloučku s ní jela pod tričko........
Poté co jsem poprvé cítil dívčí prso, když nepočítám matku apod., tak se ke mně přiklonila a povídá: „Víš co je francouzák?“ začervenal jsem se až na zadku. Bál jsem se odpovědět ano, aby ho nechtěla, ale zároveň jsem se bál odpovědět ne, abych nebyl za blbce. Nejlepší odpovědí v tu chvíli bylo:   ,,Víš co je angličák?“. Ano, opravdu si nedělám srandu. Ta holka byla tak mimo, že řekla, že jsem pěkný rošťák a aby nebyla úplně za blbce dala mi pusu. Po 10 krásných nadržených minutách jsme šli ven. Možná Vám to přijde jako úchylné, ale pro budoucího Casanovu to byl absolutně nejlepší zážitek, který do té doby zažil.
Takže milý rodiče, dávejte si pozor s kým zrovna jsou Vaše děti, když jdete pařit.


Děkuji Vám za pozornost, budu rád, když zanecháte komentář. A také se na Vás budu těšit u dalšího mého příběhu. Myslím si, že i Vy se máte na co těšit.
Další na pořadu dne bude: Nadržená Evička
ENGLISH___________________________________________________________________________________________________________________

Before I start telling you, I should have a little to imagine, I will be in anonymity at the moment. I'm 20 years old, I'm entered, and my unrequited desire for sex must be reflected in my life. I decided to share with your readers because I think my excitement in you can bring about a feeling of liberation that they exist and can hide in people you would never say.


I think imagination is enough, we should go to the point ...


Introduction: Early childhood

Yes correct! It started in early childhood. My parents were divorced and were assigned to the care of a mother who found her boyfriend and we went to live. The first moving day I noticed the beautiful little blondes on the stairs smiling at me like the sunshine in the sky, and I thought that the divorce would be worthwhile. The girl was about the same age and I was excited to have some "love" at last. This "love" lasted for about the next 30 seconds, because at that moment her mom screams: "We have to go home for honey." That's a good start, I said. We stayed and when it was a few days and nights, Mom met the families around. To get you right, it was a pretty big apartment in a tenement house. And one beautiful day my mom took a visit to my neighbors. Two girls lived there, one was about 15, and another about 10, they was old almost like me. One blonde and the other a brunette, I did not care anymore until the time it happened ........
It was night, and my mother was just a man, her neighbor convinced her to go to the party. So we had to join us as bastards, for 1. to be afraid and 2. to not be bored .... And here it is!
Our mothers went to the club, they were having fun and we started lightly. First of all, we said we were going to play our babies, after 15 minutes, we all thought it was a pretty stupid game and for some special reason we started playing a pair game that lasts in the bathroom in the dark. The bathrooms were in the middle of the house, so no window and no sunshine. The only thing, the keyhole, was to see the light to make it really scary. And as somebody may think that too much light does not pass, I assure you that it will go through enough to see the whole room. So we sealed the keyhole with the sticks and it was a thing.
I sat down on a pile of dirty linen that was in the basket, it felt more comfortable and somehow safer. After the first minute in the dark, a person came to me, named Christina (Kikina), sat down at the laundry beside me, and leaned toward me. He whispered in my ear, "Are you afraid?" I respond quickly: "Are you sure you are not?" She leaned close to me so much that I felt her breath, took my hand and walked slowly to her under his shirt ........
After I first felt a girl's breast, when I did not count my mother, she leaned over and said, "Do you know what a Frenchman is?" I blushed to my ass. I was afraid to answer yes not to want him, but I was afraid to answer no, not to be stupid. The best answer at the time was "Do you know what an Englishman is?". Yes, I'm really not kidding. That girl was so out of telling me that I was a pretty rascal and that she was not completely stupid enough to give me a kiss. After 10 beautiful horny minutes, we went out. Maybe it will come to you, but for Casano's future it was absolutely the best experience he'd ever experienced.
So, dear parents, be careful with who your kids are when you go.


Thank you for your attention, I will be glad to leave a comment. And I'm going to look forward to you next to my story. I think you have something to look forward to.
The next day's show will be: Horny Eva

Komentáře